Algemene leveringsvoorwaarden

Biszer.nl is een onderdeel van OPZET. Hierdoor zijn de leveringsvoorwaarden van OPZET van toepassing.


Leverings en verkoopvoorwaarden (in 28 artikelen) van OPZET Reclame en Grafische Vormgeving gevestigd te Santpoort Zuid, Van Dalenlaan 392-396, 2082 VR Santpoort-Zuid.

1. Tot zover in deze voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken zijn de bepalingen van de auteurswet 1912, zoals deze sedertdien is gewijzigd, op al ons werk en de verhouding tussen de opdrachtgever en ons van toepassing. Onder ontwerp wordt verstaan elke tekening, illustratie of model waarmee wij aan een idee, hetzij voorlopig, hetzij definitief, vorm hebben gegeven.

2. Al onze aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

3. Iedere opdracht dient schriftelijk te worden vastgelegd en bevestigd. In de bevestiging dient de door OPZET geraamde kostprijs te worden opgenomen. Indien de opdracht alleen door OPZET wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen door de opdrachtgever geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging de betrokken partijen binden, tot uitvoering van die inhoud.

4. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief het geldende OB tarief en de eventuele verzend/koerierskosten, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

5. Al onze aanbiedingen/offertes zijn geldig tot 14 dagen na de vermelde datum.

6. Indien wij genoodzaakt zijn extra onkosten te maken die niet in de offerte/prijsopgave zijn genoemd doch noodzakelijk om de opdracht te voltooien, zijn wij gerechtigd om al deze onkosten onverminderd aan de opdrachtgever door te berekenen.

7. De overeengekomen levertijd vervalt als er tussentijdse wijzigingen in de order worden aangebracht. De levertijd wordt dan met een nader overeen te komen aantal uren/dagen verlengd. Dit gebeurt ook wanneer zich gevallen van overmacht of onvoorziene omstandigheden voordoen.

8. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op verandering van de geldende betalingsvoorwaarden, op korting of schadeloosstelling, noch op het intrekken van de betreffende order. In gevallen van overmacht en/of onvoorziene omstandigheden wordt de uitvoering van een opdracht opgeschort tot na het eindigen daarvan.

9. Onder overmacht wordt verstaan: ziekte, transportmoeilijkheden, defect raken van apparatuur, oproer, staking, brand, diefstal, moeilijkheden met derden - buiten onze schuld ontstaan - , maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlog, misdaden, e.d. Ook wanneer deze moeilijkheden zich voordoen bij het bedrijf, waarbij wij van onze kant een evt. bestelling hebben geplaatst, is dat overmacht.

10. Het risico van zoek raken of beschadigen van werkstukken, floppy's, materialen en produkten bij verzending per koerier of per post, berust geheel bij de cliënt aan wie wij het betreffende gezonden hebben, of van wie wij het ontvangen moeten. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid wanneer verzonden materialen niet of te laat op de plaats van bestemming aankomen.

11. Betalingen van rekeningen en declaraties dienen binnen 14 dagen na de faktuurdatum te zijn gedaan. Voor te late betalingen is 1,5% rente per maand verschuldigd (rentewijzigingen voorbehouden).

12. Bij een omvangrijke opdracht die verspreid is over een periode langer dan 15 werkdagen, behouden wij ons het recht voor om, indien een gedeelte van de betreffende opdracht reeds is afgeleverd, vóór het afleveren van de totale opdracht een deel-faktuur over het afgeleverde deel van de opdracht aan de betreffende opdrachtgever te sturen, die volgens de normale voorwaarden dient te worden betaald.

13. Bij niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die dit ten gevolge kan hebben, voor rekening van de cliënt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van betaling hebben verzekerd van de hulp van een derde. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op een minimum van 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de daarover verschuldigde OB, zonder dat wij gehouden zijn om aan te tonen dat wij in die kosten zijn vervallen. Indien wij genoodzaakt zijn het faillissement van de cliënt aan te vragen, dan is deze behalve de hoofdsom en buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd, zijnde honorarium, onkosten en OB van de advocaat die namens OPZET het faillissement van de cliënt aanvraagt. Deze kosten zijn ook verschuldigd indien de cliënt het verschuldigde vóór of tijdens de behandeling van de faillissementsaanvrage voldoet.

14. Wij garanderen dat al het door ons geleverde ontwerpwerk door OPZET is ontworpen. Indien dat niet het geval mocht zijn, zal dat vooraf met de opdrachtgever besproken worden.

15. Wij verplichten onszelf tot geheimhouding van alle informatie die ons duidelijk als "vertrouwelijk" in verband met de opdracht is toevertrouwd.

16. Wij behouden ons het recht voor om ons werk te signeren of digitaal te beveiligen, wanneer wij dat nodig achten.

17. OPZET heeft recht op tenminste 8 gratis afdrukken of exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp of werk, tenzij anders is overeengekomen.

18. Alle werkstukken, in welke vorm ook, alsmede digitaal opgeslagen en bewerkte materialen, foto's, logo's en teksten, blijven altijd het geestelijk eigendom van OPZET, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Toezending van het werk aan de opdrachtgever geschiedt uitsluitend ter kennisneming of de van te voren overeengekomen verveelvoudiging. Het kopiëren van digitaal opgeslagen werk zonder nadrukkelijke toestemming is uitgesloten.

19. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de te verwerken tekst berust ten alle tijde bij de opdrachtgever; dat geldt voor zowel taalkundige fouten alswel voor de inhoud van een tekst. De opdrachtgever kan na een correctiefase correcties in de tekst aangeven. Auteurscorrecties van een tekst worden extra in rekening gebracht.

20. Als kleuren na druk anders blijken dan de opdrachtgever zich voor het ter perse gaan had voorgesteld, is dat risico volledig voor rekening van de opdrachtgever. Een dergelijk voorval kan nooit reden zijn tot financiële maatregelen anders dan is overeengekomen, deze zullen dan ook niet worden geaccepteerd.

21. Indien een opdrachtgever door OPZET de plaatsing van een of meer advertentie(s) of andersoortige publikatie(s) laat verzorgen, mag deze wel zijn/haar voorkeur betreffende plaats en tijdstip van plaatsing uitspreken, maar dat verplicht OPZET niet tot naleving daarvan. Het is ook op geen enkele manier mogelijk, OPZET aansprakelijk te stellen, wanneer een plaatsing niet wordt uitgevoerd overeenkomstig de wensen van een cliënt.

22. Wanneer een plaatsingsopdracht anders wordt uitgevoerd dan opgedragen was, geeft dat de cliënt geen enkel recht op kortingen en/of andere financiële maatregelen, noch op het intrekken van de opdracht.

23. Als een opdrachtgever eenzelfde opdracht aan meerdere ontwerpers of anderen wenst te vertrekken, dienen alle betrokkenen hiervan op de hoogte te worden gesteld. Indien een opdrachtgever dezelfde opdracht reeds eerder aan anderen/een andere vormgever heeft gegeven, dient hij/zij dat bij de opdracht te vermelden, ongeacht of die opdracht door de vorige ontwerper/andere betrokkene al dan niet is aanvaard.

24. De opdrachtgever krijgt uitsluitend het recht tot verveelvoudiging van het ontwerp/digitaal werk/werktekening. Dit recht tot verveelvoudiging is beperkt tot de bestemming en oplage zoals dat bij de opdracht aangegeven/overeengekomen is. Als bij de opdracht niets overeengekomen is geldt de eerste oplage als overeengekomen bestemming en aantal.

25. Als een opdrachtgever een opdracht plaatst, van welke aard af omvang ook en hij/zij trekt die opdracht tussentijds, om welke reden ook, in, ongeacht in welk stadium dit gebeurt, is hij/zij toch verplicht om de volledige offerteprijs, dan wel de totale kostprijs van het hele project volgens de normale voorwaarden te voldoen. Een dergelijk voorval geeft de cliënt geen enkel recht op kortingen of andere financiële maatregelen van welke aard dan ook.

26. Reklames kunnen slechts in behandeling genomen worden als zij ons binnen 8 werkdagen na de schriftelijke leverdatum bereiken. Een reklame ten aanzien van iets dat door OPZET geleverd is, kan geen invloed uitoefenen op de afdoening en betaling van reeds gedane of nog te geschieden leveringen.

27. Voor alle opdrachten/bestellingen die bij OPZET geplaatst worden, gelden onze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Door het plaatsen van een opdracht wordt de koper geacht met alle daarin genoemde punten akkoord te gaan. Als op bepaalde punten bijzondere/afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen, blijven voor al het overige deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden van kracht. Afwijkingen van deze Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden en mondelinge overeenkomsten zijn alleen dan bindend, wanneer dit door OPZET schriftelijk is bevestigd, en dan alleen voor één order. Voor iedere volgende order is steeds weer een schriftelijke bevestiging nodig, wil de cliënt op een gewijzigde voorwaarde aanspraak kunnen maken.

28. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem.

Winkelmandje

Uw winkelmandje bevat geen items.